facebook

 

Chronimy środowisko ze szwajcarską precyzjąPolska korzysta nie tylko z Funduszy Europejskich. Blisko pół miliona franków szwajcarskich otrzymaliśmy na programy profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej w miastach czy wsparcie społeczności lokalnych - informuje Piotr Popa, rzecznik prasowy MIR.
 
Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku. Pierwsze efekty polsko-szwajcarskiej współpracy w zakresie ochrony środowiska i bioróżorodności są widoczne już dziś.

Ochrona środowiska

 - 6 700 systemów solarnych zainstalowanych na budynkach prywatnych oraz 37 na budynkach użyteczności publicznej. Docelowo ma być 18 260 systemów solarnych,
 - 44 591 ton usuniętych odpadów azbestowych z 73 200 ton planowanych,
 - Ponad 250 gmin uczestniczących w realizacji projektów azbestowych. Szacuje się, że liczba osób żyjących w domach wolnych od azbestu wzrośnie o 32 000.

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - 1,8 mln CHF http://wolniodazbestu.pl/.
 
Mieszkańcy kilkudziesięciu gmin w Małopolsce skorzystali z darmowego usunięcia azbestu znajdującego się na posesji (zarówno z dachu budynków, jak i przechowywanych płyt eternitowych i gruzu), jego wywiezienie oraz bezpieczną utylizację. Akcja objęła nie tylko prywatne domy, ale również budynki użyteczności publicznej.

Największym problemem okazał się jednak brak świadomości jak bardzo szkodliwy jest azbest. Dlatego też, w ramach projektu podjęto szereg akcji informacyjnych, nie ograniczając się jedynie do właścicieli domów, ale starając się dotrzeć również do młodszych mieszkańców Małopolski. Przeprowadzone w szkołach prelekcje miały uświadomić młodzieży, jak bardzo niebezpieczny może być eternit – popularny kiedyś materiał budowlany.

Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork – 9,8 mln CHF http://www.lebork.pl/projekty-unijne/swiss-contribution/.

Dzięki dofinansowaniu z funduszu szwajcarskiego, Lębork już wkrótce będzie ogrzewany ciepłem pochodzącym z odpadów leśnych i rolnych. Powstanie tam nowoczesna elektrociepłownia, opalana ekologiczną biomasą. Dzięki tym działaniom stara ciepłownia będzie mogła zmniejszyć spalanie węgla, który negatywnie wpływał na środowisko i zdrowie mieszkańców. Oprócz samej elektrociepłowni w Lęborku powstanie również droga (ułatwiająca dojazd do budynków) oraz hala magazynowa na paliwo, zakupione zostaną również samochody do transportu biomasy.

Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego – 4,8 mln CHF http://solary.powiatsuski.pl/.
 
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, uzyskując grant na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła rozpoczęło spotkania z mieszkańcami pobliskich miejscowości, zainteresowanych zamontowaniem na swoim dachu paneli słonecznych. Kolejnym etapem realizacji był montaż kolektorów na wybranych budynkach.

Właściciele pokrywali jedynie 15% kosztów, dzięki czemu wiele osób mogło sobie pozwolić na wykorzystanie nowoczesnych i ekologicznych technologii. Dzięki realizacji projektu w powiecie zamontowano do tej pory 2349 instalacji solarnych z planowanych 2913, umieszczając kolektory na dachach prywatnych domów oraz na szpitalu rejonowym w Suchej Beskidzkiej.

Dzięki tym działaniom, zarówno mieszkańcy, jak i przyroda powiatu suskiego odczuje korzyść z poprawy jakości powietrza bez obaw o zdrowie.

Bioróżnorodność

Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego – 923,5 tys. CHF http://www.wisliska.pl/.
 
Ratowanie starorzeczy Wisły rozpoczęto od odmulania i monitorowania ich stanu, zapewniającego poprawę stanu przyrody oraz warunków bytowych dla ptaków. Rozpoczęto również akcje informacyjne i edukacyjne (konferencje, prelekcje w szkołach), które miały uwrażliwić mieszkańców na problemy przyrodnicze starorzeczy. Wytyczono ścieżki edukacyjne, pozwalające poznać te ciekawe tereny bez szkodzenia przyrodzie, a także zorganizowano wystawy „Wisła w Małpolsce” pokazujące ich piękno i różnorodność.

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne – 1,4 mln CHF http://www.migracje.magurskipn.pl/.
 
W trakcie trwania projektu w moduł GPS wyposażono wybrane orliki zamieszkujące Magurski Park Narodowy oraz Bieszczadzki Park Narodowy. Również inne dzikie zwierzęta (m.in. rysie, żubry, jelenie) otrzymają swoje nadajniki. Dzięki śledzeniu tras ich przemieszczania się i poznaniu terytoriów łowieckich będzie można chronić te obszary przed zabudową, a w przypadku ich zabudowy pozostawić specjalne korytarze migracyjne, dzięki którym zwierzęta nie będą musiały ograniczać terytoriów i zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Tarliska Górnej Raby – 1,2 mln CHF http://www.tarliskagornejraby.pl/news.php.
 
Stowarzyszenie Ab Ovo zdecydowało się na przygotowanie projektu, który miał przywrócić Rabie jej urok oraz odbudować zaniedbaną i zniszczoną roślinność na jej brzegach. Przede wszystkim podjęto działania na rzecz przywrócenia naturalnego charakteru koryta w górnym biegu rzeki oraz wzmocnienie jej brzegów, zabezpieczając tym samym okoliczne obszary przed powodzią. Odpowiednio ukształtowane koryto (bez sztucznych przeszkód) daje również rybom możliwość płynięcia na tarło w górę rzeki.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię państwom, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Polska jest jednym z 12 państw korzystających z tych środków. Na mocy umów międzynarodowych, rozdysponowano ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla naszego kraju fundusz szwajcarski przewiduje niemal połowę tej kwoty (ok. 489 mln CHF).

Program jest realizowany na terenie całego kraju. Zakłada on ponadto preferencje dla czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego – ok. 43% całej puli środków SPPW zostanie wydatkowane na tych obszarach.

Dotychczas ogłoszono 84 konkursy. W ich wyniku przyznano wsparcie dla ok. 1 700 mniejszych projektów oraz 58 dużych projektów, programów i funduszy. Z Programu korzystają zarówno instytucje sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacje pozarządowe.

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.srodowisko/147882/Szwajcarskie-efekty--Pol-miliona-frankow-m-in--na-ochrone-srodowiska


źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12