facebook

Eko przetargi

 

Dwa moduły na temat aspektów ekologicznych w zamówieniach.

W ramach cyklu e-szkoleń "Ekoinnowacje w gminie" prowadzone są również moduły tematyczne poświęcone możliwościom uwzględniania aspektów ekologicznych w procedurach zamówień publicznych.

W bloku 7-ym e-szkoleń na platformie www.zielone-zamowienia.ews21.pl dostępne są już dwa wykłady wprowadzające w tę tematykę.

Według oficjalnej definicji, przyjętej również przez Urząd Zamówień Publicznych, zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.

Z kolei według Komunikatu Komisji Europejskiej Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska KOM (2008) 400 zielone zamówienia publiczne (ang. Green Public Procurement - GPP) stanowią proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze w porównaniu do towarów, usług i robot budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.

Dyrektywy ramowe dotyczące zamówień publicznych 2004/18/WE oraz 2004/17/WE podkreślają duże znaczenie włączania wymogów środowiskowych do procedur przetargowych, a także kładą nacisk na dążenie do uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, przewidując możliwość uwzględniania kwestii środowiskowych na poszczególnych etapach procedury udzielania zamówień publicznych.

W ramach wykładu "Ekologiczno-społeczna odpowiedzialność oferentów i zrównoważony łańcuch dostaw" podjęte zostały zagadnienia odpowiedzialności ekologicznej konsumpcji publicznej, kształtowania się koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, zrównoważonego łańcucha dostaw i zarządzania wg. normy ISO 26000, jak również systemów znakowania ekologicznego i Fair Trade.

Z kolei w ramach drugiego dostępnego wykładu pt. "Analiza cyklu życia i efektywność środowiskowa zamawianych produktów" podjęte zostały zagadnienia związane z efektywnością ekologiczną i jej pomiarem, analizą kosztów cyklu życia produktu oraz śladem środowiskowym.

Proces kształtowania zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji wymaga pozytywnego ekologicznie zaangażowania dwóch stron - producentów i konsumentów.

Etapem pośrednim jest produkt (towar lub usługa), który również powinien spełniać odpowiednie parametry jakościowe pod względem środowiskowym i społecznym. W przypadku konsumpcji publicznej - zakupów dokonywanych przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej, których zakres i skala ma znaczący wpływ na gospodarkę - stronami tymi są z jednej strony zamawiający, z drugiej zaś oferenci, zazwyczaj przedsiębiorstwa (firmy) prywatne.

Zakupywanym (konsumowanym) produktem jest przedmiot zamówienia, a proces jego nabywania określają złożone procedury zamówień publicznych określone w przepisach prawa. Ekologizacja (równoważenie środowiskowe) zamówień publicznych, która polega na uwzględnianiu aspektów (wymogów) ekologicznych w procedurach przetargowych, wprowadzających pozacenowe kryteria oceny ofert, musi jednak zawsze odnosić bezpośrednio do przedmiotu zamówienia, choć w pewnym, choć ograniczonym, zakresie mogą być również stosowane wymogi podmiotowe.

W ramach koncepcji zielonych zamówień publicznych GPP (Green Public Procurement) zasadniczą uwagę przykłada się do samego procesu konstruowania przetargu uwzględniającego aspekty środowiskowe, głównie tworzenia "zielonych" specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz parametrów technicznych - pod względem charakterystyk środowiskowych - jakie powinien spełniać zamawiany produkt (w tym usługa) oraz odpowiedniego przygotowania się do tego przez zamawiającego.

Szkolenia "Ekoinnowacje w gminie" prowadzone są nieodpłatnie i przeznaczone są dla pracowników jednostek administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się tematyką powiązaną z ochroną środowiska, tworzeniem warunków rozwoju lokalnego, gospodarką komunalną, planowaniem przestrzennym, zamówieniami publicznymi i wszelkimi obszarami, w których mogą znaleźć zastosowanie innowacje ekologiczne.

Aby moc uczestniczyć w szkoleniach należy się zarejestrować poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online, podając swoje dane na platformie centralnej www.ekorozowj.ews21.pl

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12