1procent

Kary za śmieci

Ponad 67 tys. euro dziennie – taką karę chce nałożyć na Polskę Komisja Europejska, za nieprzestrzeganie unijnych przepisów w dziedzinie odpadów.

Unijny komisarz ds. środowiska, Janeza Potočnik zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary finansowej na cztery państwa członkowskie: Polskę, Bułgarię, Węgry i Słowację. Chodzi o niedotrzymanie przez te kraje, wyznaczonego na grudzień 2010 r., terminu transpozycji do prawa krajowego unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Kwotowo najwyższą karę Komisja proponuje nałożyć na Polskę - 67 314 euro dziennie. Jak tłumaczą unijni urzędnicy, ma to związek z wagą i czasem trwania uchybienia zobowiązaniom. Pozostałe państwa miałyby zapłacić znacznie mniej: Bułgaria - 15 220 euro dziennie, Węgry - 27 316 euro dziennie, Słowacja - 17 136 euro dziennie.

Kary miałyby być wypłacane począwszy od dnia wydania przez Trybunał wyroku (o ile do tego czasu państwa te nie dostosują się do przepisów UE) aż do zakończenia transpozycji.

Polskie ministerstwo środowiska jest pewne, że przepisy uda się dostosować przed zakończeniem sprawy w Trybunale. – We wtorek minister przedstawił do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekt ustawy o odpadach, który implementuje nową dyrektywę. Projekt został przyjęty. Jego wejście w życie usunie powód naruszenia i przerwie proces – tłumaczy Magda Sikorska, rzecznik resortu środowiska.

Sikorska przypomina, że pierwszy projekt założeń do ustawy wprowadzającej dyrektywę do polskich przepisów był gotowy już w połowie 2010 r. czyli na pół roku przed upływem terminu, jaki wyznaczyła Komisja Europejska. Opóźnienie miało wynikać m.in. z przedłużających się konsultacji z partnerami społecznymi.

Rzeczniczka dodaje, że część zarzutów Komisji jest nieuzasadniona, ponieważ istnieją przepisy całkowicie zgodne z brzmieniem dyrektywy. Chodzi m.in. o przepisy w sprawie funkcjonowania planów gospodarki odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów.

- Co jest szczególnie istotne, w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieją przepisy dotyczące wymaganych poziomów ponownego użycia i recyclingu szkła, papieru, plastiku i metalu – zauważa rzeczniczka.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie nieprzestrzegania dyrektywy ramowej w sprawie odpadów w styczniu 2011 r. przeciwko 23 państwom członkowskim. Do dziś tylko sześć postępowań pozostaje nadal otwartych – oprócz czterech wymienionych uzasadnioną opinię w styczniu 2012 r. otrzymały też Niemcy.

KE nie wyklucza również wystąpienia o ukaranie Belgii, która nie przekazała informacji w sprawie transpozycji wspomnianej dyrektywy. Sprawa ma trafić do Trybunału jeśli Belgia w terminie dwóch miesięcy nie przyjmie niezbędnych przepisów i nie poinformuje o nich Komisji.

Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów ma na celu przerwanie powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów i ustanawia ramy prawne dla przetwarzania odpadów w UE, w tym wartości docelowe. Wprowadza ona zasady gospodarowania odpadami, takie jak zasada „zanieczyszczający płaci” i ustanawia wiążącą hierarchię zarządzania odpadami.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami na www.recykling.pl/

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12