facebook

Rządy największych konwencji różnorodności biologicznej powinny podjąć działania w celu powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020.

10 spotkanie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD COP10) odbędzie się w dniach 18 - 29 października 2010 r. w Nagoya, Japonia. Będzie to jedno z najważniejszych do tej pory spotkań Konwencji. Cel dla roku 2010 zatrzymania spadku różnorodności biologicznej nie został osiągnięty, zatem nowe ramy strategiczne na okres do 2020 r. muszą zostać przyjęte. CEEweb for Biodiversity włożył wkład w przygotowanie do COP10 CBD i zaproponował nowe propozycje dotyczące przyszłej polityki różnorodności biologicznej.

Kiedy wielkość populacji i konsumpcja wzrasta, spada różnorodność biologiczna a zdolność przyrody do zapewniania dóbr jest mniejsza. Jako, że wartości ekosystemu są niezbędne do utrzymania dobrobytu człowieka, to tym samym ochrona różnorodności biologicznej ma kluczowe znaczenie. Zrozumiały to, w kwietniu 2002 r., Strony Konwencji i zobowiązały się do osiągnięcia do 2010 roku znaczącego zmniejszenia obecnego tempa utraty różnorodności biologicznej na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym, jako wkład w walkę z ubóstwem, z korzyścią dla całego życia na Ziemi. W związku z tym celem, Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych ogłosił rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej w celu podniesienia świadomości na temat różnorodności biologicznej i promowania ochrony środowiska. Niestety cel dla roku 2010 nie będzie osiągnięty i różnorodność biologiczna nadal będzie się zmniejszać. W związku z tym Strony w Nagoya powinny użyć tego specjalnego momentu do przyjęcia ambitnego podejścia strategicznego na najbliższe dziesięciolecie, które może naprawdę przyczynić się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do roku 2020.


Potrzebna jest zmiana paradygmatu w polityce różnorodności biologicznej!


Niespełnienie celu 2010 roku dla spadku różnorodności biologicznej zostało spowodowane przez nadmierne skupienie się na rozwiązywaniu problemów sektorowych, a więc na metodzie „końca rury " rozwiązań, które nie rozwiązują problemów ochrony środowiska, ale rozciągają je w czasie i przestrzeni. Nie zwracając uwagi na głębokie przyczyny, presję na środowisko, powoduje się między innymi utratę różnorodności biologicznej. Pokąd ciągle trwa nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, nadmierne zanieczyszczenie, konsumpcja i produkcja nadal rosną; osiągnięcie celów ochrony przyrody pozostanie nierealne. Dlatego tak należy zmienić paradygmaty w polityce różnorodności biologicznej, aby opierały się na głęboko zakorzenionych przyczynach.

Starania CEEweb, aby zmienić paradygmat:

CEEweb for Biodiversity sformułował wyraźne zalecenia dotyczące sposobu, aby osiągnąć cele ochrony przyrody. Według nas, strategiczne podejście CBD powinny jednoznacznie kierowane do naszych niezrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji. Wzorce te są określane przez obecne systemy społeczno-ekonomiczne, które pozwalają na utratę dziedzictwa naturalnego bez ich kompensacji. Dlatego systemy te pozwalają na produkty wytwarzane z dużym nakładem energii oraz na usługi które rozkwitają w związku z tanim, w porównaniu do ludzkiej pracy, oraz nieograniczonym dostępem do zasobów naturalnych. Idąc jeszcze o jeden krok dalej, możemy przekonać się, że te systemy społeczno-gospodarcze są określone przez wartości społeczeństwa. Wśród tych wartości dotąd w większość dominuje wiara w dobra materialne i ciągły rozwój PKB na koszt innych wartości, takich jak zdrowe środowisko, szczęście i bezpieczeństwo.
W świetle tych złożonych wzajemnych relacji CEEweb stara się być rzecznikiem wzmocnienia woli politycznej do ograniczenia skutków konsumpcji na dziedzictwa naturalnego świata.

Dostrzegając znaczenie wzmocnienia nowego strategicznego podejścia CBD, CEEweb for Biodiversity zorganizował dwa spotkania dla zainteresowanych stron, w ciągu ostatniego roku. Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu 2009 r. w Liege w Belgii, a drugie odbyło się w lipcu 2010 roku, w Gabali w Azerbejdżanie. Głównym celem spotkania było dzielenie się pomysłami skutecznego kształtowania i realizacji polityki różnorodności biologicznej i ich wkład w realizację Milenijnych Celów Rozwoju (MDG’s- Millennium Development Goals).

O CEEweb for Biodiversity:

CEEweb for Biodiversity jest organizacją zrzeszającą organizacje pozarządowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Naszą misją jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju.
 
Konwencja o różnorodności biologicznej:

Otwarta do podpisu w Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r., Konwencja o różnorodności biologicznej jest międzynarodowym traktatem na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych. Podpisana przez 193 przedstawicieli, Konwencja o Różnorodności Biologicznej zobowiązuje te kraje, do ochrony życia na Ziemi. Konwencja próbuje odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia dla różnorodności biologicznej i usług ekosystemów, w tym zagrożenia wynikającymi ze zmian klimatycznych, dzieje się to poprzez oceny naukowe, rozwój narzędzi, zachęty i procesy transferu technologii i dobrych praktyk oraz pełne i aktywne zaangażowanie odpowiednich stron zainteresowanych, w tym lokalnych społeczności, młodzieży, organizacji pozarządowych, kobiet i środowiska biznesu. Siedziba Sekretariatu Konwencji znajdują się w Montrealu.

Milenijne Cele Rozwoju:

We wrześniu 2000 r., w oparciu o dekadę głównych konferencji ONZ i szczytów, światowi przywódcy zebrali się w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, aby przyjąć Deklarację Milenijnych Narodów Zjednoczonych, zobowiązując swoje narody do nowego globalnego partnerstwa w celu zmniejszenia skrajnego ubóstwa i określając szereg celów ograniczonych w czasie - w nieprzekraczalnym terminie do 2015 roku - które stały się znane jako Milenijnych Celów Rozwoju. Do 2015 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do:
1. Wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu
2. Osiągnięcia powszechnego nauczania
3. Promowania równości płci i awansu społeczny kobiet
4. Ograniczenia umieralności dzieci
5. Poprawy stanu zdrowia matek
6. Powstrzymania rozprzestrzenianie się HIV / AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych
7. Zapewnienia ochrony środowiska naturalnego
8. Stworzenia globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Veronika Kiss, koordynator programu, CEEweb for Biodiversity,
kiss@ceeweb.org, 36 1 398 0135

Judit Herman, koordynator komunikacji, CEEweb for Biodiversity,
hermanj@ceeweb.org, 36 1 398 0135

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12