1procent

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...i inne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedłożony przez ministra środowiska. Łatwiejszy dostęp społeczeństwa do informacji o planach ochrony środowiska oraz powołanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska to jedne z najważniejszych ustaleń przyjętej przez rząd ustawy.

W projekcie określono zasady i tryb postępowania podczas udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Przewidziano, że organy administracji są zobowiązane, bez zbędnej zwłoki, udostępnić każdemu obywatelowi informacje o środowisku i jego ocenie jeszcze przed ich zatwierdzeniem. Większe uprawnienia będą miały także organizacje
ekologiczne. Dane o dokumentach zawierających te informacje powinny być zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach prowadzonych elektronicznie i udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z przepisami, utworzony zostanie nowy organ - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i jego regionalni odpowiednicy. Głównym zadaniem tych wyspecjalizowanych służb będzie usprawnienie procesu zarządzania środowiskiem. Regionalni dyrektorzy mają przejąć od wojewodów zadania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, ochronę obszarów Natura 2000 i innych przyrodniczo cennych terenów. Będą też zajmować się zapobieganiem szkodom wyrządzanym środowisku. Takie rozwiązanie pozwoli zarządzać zasobami przyrodniczymi w sposób bardziej zharmonizowany i odpowiadający lokalnym uwarunkowaniom i zagrożeniom. Pozwoli też skuteczniej wykorzystywać środki unijne. Generalny dyrektor ochrony środowiska będzie współpracować z głównym konserwatorem przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody, organami samorządu terytorialnego i organizacjami ekologicznymi.

Nowe prawo przewiduje, że przedsięwzięcia mogące znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszary Natura 2000 wymagają przeprowadzenia oceny. W ramach oceny określone zostaną: środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność kopalin, sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko przewidzianych inwestycji oraz zakres monitoringu przedsięwzięcia.
Zgodnie z przepisami, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawana przed wydaniem decyzji o: pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, rozbiórce obiektów jądrowych, warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, koncesji na poszukiwanie i wydobywaniu złóż kopalin, regulacji wód i budowie wałów przeciwpowodziowych, lokalizacji
autostrady, drogi publicznej, linii kolejowej. Decyzje te będą wydawane przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, starostów, dyrektorów regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (w przypadku zmiany lasu na użytek rolny), wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w wydanych przez ww. organy decyzjach generalny dyrektor ochrony środowiska może wystąpić o stwierdzenie ich nieważności.
Wykonawca starający się o zezwolenie na inwestycję będzie musiał spełniać wszystkie niezbędne wymagania zarówno przy wydawaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jak i przy wydawaniu decyzji końcowej. Projekt ustawy dostosowuje prawo polskie do ustawodawstwa unijnego.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Nowe przepisy dotyczą podporządkowania rozwoju gospodarczego na obszarach Natura 2000 do wymogów zrównoważonego rozwoju. Przewidziane w projekcie ustawy ograniczenia użytkowania terenów przeznaczonych pod zabudowę z przypisaną jej infrastrukturą techniczną, komunikacyjną, turystyczną i
edukacyjną będą korzystnie wpływać na rozwój regionalny.

Przewidziano, że regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie jedynym organem, który może uznać jakiś obszar za rezerwat przyrody. Z nim też powinny być uzgadniane wszystkie opracowania planistyczne związane z tworzeniem, likwidacją lub zmianą granic rezerwatów.
Nowe przepisy określają, że plany ochrony ustanowione dla parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów wchodzących w granice obszaru Natura 2000 będą mogły zastąpić plan ochrony tego terenu. Konieczne jest jednak, by plany te uwzględniały wszystkie wymagania dotyczące terenów Natura 2000. W procesie tworzenia planów przewidziano udział społeczności lokalnych.

Proponowane rozwiązania spowodują obniżenie kosztów zarządzania, tak siecią Natura 2000, jak i całej ochrony przyrody w kraju, m.in. dzięki rezygnacji z dublowania się zadań lub planów ochrony dla tych samych obszarów Natura 2000. Nowe rozwiązania pozwolą ponadto zminimalizować konflikty różnych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie obszarami.

Zgodnie z przepisami, z dyrektorem parku narodowego będą ustalane plany zakładania lasów w otulinie parków narodowych. Plany i opracowania planistyczne dotyczące obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, zakładania lasów w otulinie tych rezerwatów będą musiały uzyskać zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

* * *

Rada Ministrów przyjęła Raport z realizacji "Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006", przedłożony przez ministra środowiska. Analiza raportu wskazuje, że do zapewnienia realizacji wszystkich celów polityki ekologicznej państwa niezbędne jest zdecydowane - dwu, trzykrotne w stosunku do 2006 r. - zwiększenie środków finansowych i ich lepsze
wydatkowanie.

Mimo pozytywnych zmian zachodzących w środowisku, nie udało się powstrzymać negatywnych zjawisk, które wywierają niekorzystny wpływ na jego stan. Na 165 działań proekologicznych w pełni zrealizowano jedynie 64, tj. 39 proc. Konieczne jest zatem wzmocnienie działań na rzecz ochrony środowiska w latach 2007-2010.

Z raportu wynika, że zostały wprowadzone ułatwienia do tworzenia nowych, "zielonych" miejsc pracy, m.in. w leśnictwie, agroturystyce i rolnictwie ekologicznym. Zmieniono system zarządzania zasobami wodnymi i utworzono instytucje za niego odpowiedzialne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Siedem zarządów regionalnych. Wzmocniono Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji, a utworzenie Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji umożliwiło włączenie Polski do unijnego handlu uprawnieniami do
emisji dwutlenku węgla.

Dla poprawy stanu środowiska duże znaczenie miały: wzrost lesistości i średniego wieku drzewostanów w lasach, a także mniejsza liczba dzikich wysypisk odpadów. Nieznacznie, ale jednak wzrosła liczba ssaków uznanych za szczególnie zagrożone: rysiów, kozic, niedźwiedzi brunatnych. Zmniejszyła się wprawdzie powierzchnia gruntów objętych różnymi formami ochrony, ale wzrosła powierzchnia terenów o najwyższym statusie ochronnym - parków
narodowych i rezerwatów.

Ponad dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia upraw ekologicznych. Więcej odpadów komunalnych zostało poddanych odzyskowi i zostało unieszkodliwionych w kompostowniach. Wzrosła liczba składowisk odpadów komunalnych, w których zamontowano instalacje do odgazowywania. Wzrósł udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu nośników energii. Jednak ze względu na konieczność obniżania emisji gazów cieplarnianych, należy poprawiać efektywność wykorzystania energii i jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych.
Raport wskazuje na negatywny wpływ motoryzacji na środowisko. Niezbędne jest zatem zahamowanie tego trendu, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie najczęściej naruszane są dopuszczalne normy jakości powietrza. Nadal ponad 90 proc. odpadów komunalnych jest unieszkodliwianych przez składowanie. Nie poprawiła się jakość wody i powietrza. Zwiększyła się liczba odpadów niebezpiecznych.

Jeśli chodzi o działania niezrealizowane, to np. nie stworzono systemu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności od szkód ekologicznych, nie został wdrożony nowy system opłat za korzystanie ze środowiska wodnego, nie opracowano zintegrowanego systemu zarządzania energią i środowiskiem. Powodem takiej sytuacji były m.in. niedostateczne nakłady budżetowe i zmieniające się koncepcje rozwiązywania danego problemu, np. Unia Europejska zrezygnowała z obowiązkowego ubezpieczania się potencjalnych sprawców szkód
w środowisku, dlatego uznano, że nie będzie go także w Polsce.

źródło: Kancelaria Rady Ministrów

 

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12