facebook

Ministerstwo prosi o uwagi

Do 29 września można do Ministerstwa Środowiska przesyłać uwagi dotyczące dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2014”.

Zdaniem autorów dokumentu reguły związane z ochroną środowiska powinny być uwzględniane we wszelkiej działalności inwestycyjnej poprzez wykorzystanie ocen oddziaływania na środowisko. Niezbędna jest również głęboka reforma służb ochrony środowiska.

„Zasady ochrony środowiska i ochrony przyrody powinny być uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem samo planowanie przestrzenne przeżywa w Polsce głęboki kryzys instytucjonalny, z wielką szkodą dla ładu przestrzennego kraju. Konieczna jest szybka i głęboka reforma tego systemu” - czytamy w dokumencie.

Wspomniano w nim również o obszarach Natura 2000, które obecnie stanowią około 18erenu kraju. Celem Ministerstwa Środowiska jest, aby wspólnie z organizacjami ekologicznymi zamknąć listę obszarów naturowych w 2009 roku, równocześnie prowadząc prace nad planami ochrony dla nich.

„Zamknięcie listy jest niezbędne, szczególnie dla sprawnego planowania przebiegu wszelkiego rodzaju liniowych inwestycji infrastrukturalnych (autostrady, kolektory kanalizacyjne, linie energetyczne itp.). Należy też podkreślić, że przewidywane jest powołanie do życia w 2009 roku nowych organów: Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, których zadaniem będzie m.in. zarządzenie obszarami Natura 2000, a także wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu ocen oddziaływania na środowisko dla wszelkiego rodzaju inwestycji” - zapowiada resort.

Zdaniem autorów dokumentu, jednym z trudniejszych zadań, jakie stoją przed Polską w najbliższych dekadach, jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. „Sektor ten jest niedoinwestowany od dziesiątek lat. Konieczne jest, aby w perspektywie najbliższych lat zreformować go w taki sposób, aby uczynić go samowystarczalnym finansowo. Dotychczasowa zależność od budżetu państwa powoduje jego chroniczne niedoinwestowanie” - podkreślono.

Poza tym – czytamy w dokumencie - ze względu na niewielkie zasoby wodne Polski, konieczna jest szeroka akcja wśród społeczeństwa dotycząca oszczędności wody pitnej. Jej marnotrawstwo w Polsce jest nadal bardzo duże.

Niezbędne jest też opracowanie oceny ryzyka powodziowego dla obszaru całego kraju, a następnie na jej podstawie sporządzenie map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do końca 2013 roku.

Jak informują autorzy opracowania, równie trudne do wypełnienia przez Polskę będą zobowiązania podjęte w Traktacie Akcesyjnym w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Wymagania postawione Polsce przez Unię Europejską są bardzo wygórowane, wymagające wydatkowania niemal 60 mld złotych do 2015 roku - podkreślono. Do tego czasu wszystkie większe miejscowości mają być wyposażone w nowoczesne, wysokosprawne oczyszczalnie ścieków, współpracujące z szeroko rozbudowanymi sieciami kanalizacyjnymi.

Ponadto, w skali Unii Europejskiej emisja pyłów i gazów do atmosfery stale jeszcze jest w Polsce zbyt duża. Trzeba przyznać, że limity narzucone Polsce są niezwykle trudne do dotrzymania – przyznaje resort. Zaznaczono również, że w 161 strefach (powiatach lub dużych aglomeracjach) na terenie kraju, które nie spełniają unijnych standardów jakości powietrza, muszą być opracowane i zrealizowane programy naprawcze.

„W przeciwieństwie do ochrony atmosfery i ochrony wód gospodarka odpadami nie zanotowała istotnych postępów w procesie transformacji ustrojowej Polski" - podkreślono.

Zdaniem autorów dokumentu, brak postępów jest szczególnie widoczny w gospodarce odpadami komunalnymi, będącej w gestii samorządów. "Ponad 90ych odpadów nadal jest kierowanych na wysypiska. Świadczy to o nieskuteczności obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów, a więc i o konieczności jego szybkiej reformy” - czytamy w dokumencie.

Autorzy dodają, iż szczególnie ważna jest edukacja ludności co do preselekcji odpadów komunalnych, a także promocja i finansowe wspomaganie ich odzysku i recyklingu. W wielkich miastach rozważana jest budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Obecnie istnieje tylko jeden taki zakład - w Warszawie.

Z dokumentu wynika też, że równie zaniedbaną dziedziną jest ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym. „W najbliższych latach konieczne jest sporządzenie planów ochrony przed hałasem w oparciu o mapy akustyczne w pierwszej kolejności dla dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców. Są one także niezbędne w planowaniu przestrzennym. Jak dotąd takich map jeszcze nie posiadają dwa miasta” - informuje Ministerstwo Środowiska.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Archiwum aktualności

2022 1

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12