facebook

Powrót oczyszczalni

Projekt ustawy, która pozwoli gminom dotować z budżetu małe inwestycje ekologiczne jest już w Sejmie. Samorządy czekają na przywrócenie takiej możliwości od pół roku.

Gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska zostały zlikwidowane na początku roku. Zostało to wymuszone przez nową ustawę o finansach publicznych, która przewiduje istnienie wyłącznie państwowych funduszy celowych pozbawionych osobowości prawnej.

Jednocześnie, ze zmianą przepisów zniknęła możliwość dotowania mieszkańcom małych inwestycji ekologicznych typu budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynku lub wymiana kotła węglowego na gazowy. Teraz przywrócić poprzednie rozwiązania chcą posłowie.

W przygotowanej w klubie parlamentarnym PO nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska przewiduje się dodanie zapisu, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej „może polegać także na udzielaniu dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym lub przedsiębiorcom”.

Udzielenie dotacji będzie następowało na podstawie umowy zawieranej przez gminę lub powiat z tymi podmiotami. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niegodnie z umową, będzie podlegała zwrotowi.

Dochodzenie przez powiaty albo gminy należności z tytułu niewykorzystania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, będzie następowało  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Radom gmin i powiatów pozostawiono kwestię ustalenia procedur ubiegania się o dotacje.

Projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska trafi teraz do dwóch komisji: ochrony środowiska i samorządu terytorialnego. Na razie nie są zaplanowane terminy posiedzeń w tej sprawie.

Źródło: samorzad.pap.pl

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12