Formularz rejestracji 29 akcja

Polska w obliczu pozwów KE

Serwis Samorządowy PAP we wczorajszym artykule pt. "Pozwani za ptaki" donosi:

W środę Komisja Europejska podjęła decyzje dotyczące Polski w zakresie ochrony środowiska. Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Żadna ze spraw nie dotyczy jednak odpadów komunalnych. Jeszcze...

Na zalecenie komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewłaściwego wdrożenia prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody.

Komisja ma zastrzeżenia dotyczące wielu nieprawidłowości w zakresie transpozycji prawa UE w zakresie ochrony dzikiego ptactwa na poziomie krajowym.

Ponadto Komisja wezwała Polskę do spełnienia wymogów prawodawstwa UE w zakresie środowiskowych norm jakości dla wód powierzchniowych. Polska nie powiadomiła Komisji o kompletnej transpozycji przedmiotowego prawodawstwa do prawa krajowego.

Czy to samo czeka w najbliższych dniach nasze przepisy i stan gospodarki, dotyczące odpadów komunalnych?
 
Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja podjęła decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie wywiąże się z tego zobowiązania prawnego, Komisja może wnieść przeciw niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i wystąpić o nałożenie sankcji finansowych na obecnym etapie procedury, bez konieczności oczekiwania na wydanie orzeczenia.

Komisja wezwała też Polskę do wdrożenia prawodawstwa dotyczącego jakości powietrza. Oprócz Polski, także Belgia, nie dokonała bowiem przeniesienia do prawa krajowego zmienionych przepisów unijnych mających na celu redukcję zanieczyszczeń do poziomów, które ograniczą do minimum szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Na zalecenie komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika do Polski zostanie wysłana uzasadniona opinia, zaś Belgia otrzyma drugą uzasadnioną opinię. Jeżeli państwa te nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

W przypadku gdy Polska i Belgia nie wywiążą się ze swoich zobowiązań prawnych, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości i może już na obecnym etapie zwrócić się do trybunału o nałożenie sankcji finansowych bez konieczności oczekiwania na wyrok trybunału.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP - "Pozwani za ptaki"

Zdjęcie: Sylwia Jaruga

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12