1procent

Projekt nowej ustawy o odpadach

Rząd na zeszłotygodniowym posiedzeniu przyjął projekt ustawy określający zasady postępowania z odpadami. Mają one zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi, a także środowiska. Chodzi zwłaszcza o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko, a także przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania.

Nowa ustawa o odpadach ma dostosować polskie prawo do najnowszych wymagań unijnych w gospodarce odpadami i uporządkować polskie prawodawstwo w tym zakresie. Będzie zawierała przepisy dotyczące m.in. składowania odpadów, termicznego przekształcania odpadów, stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Odpady mają być zbierane selektywnie i przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która będzie miała następującą strukturę: zapobieganie powstawaniu; przygotowanie do ponownego użycia; recykling; inne procesy odzysku; unieszkodliwianie. Takie rozwiązanie ma zwiększyć ilości odpadów poddawanych odzyskowi (w tym recyklingowi), zmniejszyć ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w szczególności składowania, które jest najmniej pożądanym sposobem gospodarowania odpadami.

Zaproponowano przepis, który stanowi realizację zasady „zanieczyszczający płaci” i „rozszerzonej odpowiedzialność producenta”. Wyraźnie wskazano, że koszty gospodarowania odpadami będą ponoszone przez pierwotnego ich wytwórcę oraz przez obecnego  lub poprzedniego posiadacza odpadów. Powinno to zapobiegać ich powstawaniu.

Ustawa o odpadach ma ułatwić działanie przedsiębiorców na tym rynku. Wprowadza ona jeden termin na składanie wszystkich niezbędnych sprawozdań, opisuje też wszystkie rodzaje sprawozdań. Kiedy więc zostanie przyjęta, stanie się jednym i podstawowym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców o ich obowiązkach z zakresu gospodarki odpadami. Wszystkie sprawozdania powinny być składane elektronicznie. Zmniejszono też liczbę niezbędnych decyzji administracyjnych dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność związaną z odpadami.

Źródło: Komunalny.pl

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12