facebook

 

Stawka za śmieci

Uchwała w sprawie metody obliczania opłaty śmieciowej musi określać także jej stawkę. W przeciwnym razie uchwała będzie nieważna – przypomina RIO w Warszawie.

Zdaniem warszawskiej RIO podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym braku ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi naruszenie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Izba przypomina, że powyższy przepis nakłada na organ stanowiący obowiązek dokonania w drodze uchwały wyboru jednej z określonych metod ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty.

- Użycie w tym przepisie funktora koniunkcyjnego „oraz” oznacza, że Rada Miasta dokonując wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednocześnie powinna ustalić stawkę takiej opłaty. Elementy normy pozostające w stosunku koniunkcji, muszą być spełnione łącznie. Jeżeli któregoś brakuje wówczas taki akt obarczony jest wadą – wyjaśnia RIO.

Izba przypomina przy tym, że jej nadzorem objęte są następujące uchwały organów JST stanowionych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) w sprawie:
1) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty ( art.6 ust.2 , art. 6 k ust.1 pkt 1, art. 6j ustawy) oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art.6 k ust. 1 pkt 2 ustawy),
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( art.61 ustawy),
3) określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (art. 6 n ustawy).

Zgodnie z nową ustawą „śmieciową” rady gmin są obowiązane podjąć powyższe uchwały w terminie do 31 grudnia 2012 r. Jeżeli nie zrobią tego w terminie, wojewoda wezwie ją do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Powyższe uchwały muszą wejść w życie w terminie do 30 czerwca 2013 r.

RIO uczula, że przed podjęciem uchwały określającej wysokość stawki opłaty gmina powinna podjąć prace nad ustaleniem kosztów funkcjonowania systemu, które obejmują stosownie do art. 6r ust. 2 ustawy planowane koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Izba zwraca także uwagę, że w przypadku uchwalenia na podstawie art. 6j ust. 2 ustawy jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego konieczne jest określenie w uchwale także definicji gospodarstwa domowego, gdyż ustawa jej nie zawiera. Ponadto, jak zauważa Izba ustawa nie zawiera delegacji do wprowadzania inkasa dla pobierania tych opłat.

Źródło: PAP - Serwis Samorządowy

Więcej na temat ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki na www.recykling.pl.

Fundacja Nasza Ziemia zaprasza też do udziału w projekcie wsparcia i promocji dla uczestników nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Projekt jest częścią programu Czysta Gmina, realizowanego od 1999 roku i wyróżnionego przez Ministerstwo Środowiska. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.recykling.pl/recykling/index/page/Projektaudytowy

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12