facebook

 

Zalety ogrodów


Początek wiosny przypomina nam o ważnych funkcjach jakie pełnią tereny zieleni - ekologiczne, społeczne, estetyczne - szczególnie w miejscowościach, gdzie dostęp do tych terenów przez rozwój urbanizacji jest ograniczony.

 Ekoinnowacyjność ma wiele do powiedzenie również i tej dziedzinie gospodarki komunalnej, jaką jest zagospodarowanie przestrzeni i zarządzanie terenami zieleni i zielenią miejscką. Przykładem mogą być ogrody werykalne na ścianach budynków, ogrody dachowe i farmy miejskie, innowacje w rewitalziacji przestrzeni miejskich czy zakładanie ogrodów sensorycznych i hortiterapii, jak rówież ekologiczne stawy i baseny.

Coraz większe znaczenie dla jakości przestrzeni publicznej w mieście ma zagospodarowanie wody opadowej. Wiele miast boryka się obecnie z problemami związanymi z niedostatkiem lub nadwyżką wody.

Zmieniające się uwarunkowania klimatyczne, połączone z działaniami człowieka mającymi wpływ na środowisko - np. poprzez coraz większe uszczelnianie powierzchni, zmniejszające powierzchnie retencji powierzchniowej i gruntowej, jak również opady przekraczające pojemność miejskiej kanalizacji - przynoszą w efekcie poważne zagrożenia.

Polskie miasta nieprzerwanie starają się walczyć z niskim poziomem estetycznym oraz negatywnym wpływem otaczającego sztucznego środowiska. Coraz większą popularnością cieszą się więc ogrody wertykalne - tzw. zielone ściany - czyli kompozycje roślinne na ścianach budynków.

Rośliny mogą pokryć fasadę budynku lub zmienić go w bryłę zieleni. Do innowacyjnych sposobów zwiększania powierzchni bioologicznie czynnych w miastach należy miejskie rolnictwo, gdzie oprócz tradycyjnych podstawowych działań związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności dostarcza również wielu innych korzyści.

Do ekoinnowacyjnych rozwiązań w wymiarze przestrzennym wykorzytujących zieleń, które mogą być wykorzystywane również na terenie gmin, należą ogrody sensoryczne i hortiterapia. Koncepcja ogrodu sensorycznego bazuje na tym, z˙e odpowiednio dobrane ros´liny i inne elementy wyposaz˙enia ogrodu moga? oddziaływac´ na wszystkie pie?c´ zmysłów (wzrok, węch, smak, słuch i dotyk), zaspokajaja?c potrzeby róz˙nych uz˙ytkowników.

 Dlatego też ogród sensoryczny stanowi pewien rodzaj ogrodu terapeutycznego o charakterze użytkowym, który w szczególności dedykowany jest dzieciom, osobom o trwałej lub czasowej niepełnosprawności.

Tematyce proekologicznych innowacji w zagospodarowaniu przestrzeni i zarządzaniu zielenią poświęcony jest cykl modułów tematycznych pt. "Ekoinnowacje w kształtowaniu zieleni i przestrzeni miejskiej", prowadzony w ramach nieodpłanych szkoleń e-learningowych pn. Ekoinnowacje w Gminie przeznacoznych dla pracowników jednostek administracji publicznej.

Szkolenia te prowadzone są nieodpłatnie i przeznaczone są dla pracowników jednostek administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się tematyką powiązaną z ochroną środowiska, tworzeniem warunków rozwoju lokalnego gospodarką komunalną, planowaniem przestrzennym, zamówieniami publicznymi i wszelkimi obszarami, w których mogą znaleźć zastosowanie innowacje ekologiczne.

Obok szkoleń prowadzony jest również nieodpłatny konkurs dla gmin, którego celem jest promowanie dobrych praktyk wdrożenia innowacji przyjaznych środowisku. Ekoinnowacje, obok takich obszarów działalności komunalnej i zarządzania gminą, jak gospdodarka odpadami, gospodarka wodna, infrastruktura czy energetyka i transport publiczny, mogą również dotyczyć planowania i zagospdoarowania przestrzeni i zarządzania terenami zieleni.

Ogrody sensoryczne i hortiterapeutyczne, zielone ściany i dachy, rolnictwo nadachowe czy ekostawy rekreacyjne tworzone w miejscach publicznych, to doskonałe przykłady ekoinnowacyjności. Wszystkie gminy zainteresowane zgłoszeniem takiej praktyki zapraszamy do udziale w konkursie! Szczegóły na stronie www.eko-gminy.pl

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja Promocji Gmin Polskich, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło:http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.srodowisko/149665/Zalety-ogrodow--Poczatek-wiosny-przypomina-o-funkcjach-terenow-zielonych
      

 

Archiwum aktualności

2021 1 2 3 4 5 6 7 8

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12