Formularz rejestracji 29 akcja

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę

sygnatura zamówienia: KRZ/2014/komiks_druk

Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie, ul. Brzozowa 12 m.5, adres korespondencyjny ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa, NIP 525-19-68-693, REGON 010953867, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137164 zaprasza do składania oferty na skład, druk i dostarczenie do biura Fundacji Nasza Ziemia 2.000 sztuk komiksów zgodnie z dołączoną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert upływa 14 sierpnia 2014 roku o godzinie 15:00.
Oferty należy nadsyłać:
a) listownie na adres: Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa
b) faksem pod numer: 22 622 98 68
c) pocztą elektroniczną na adres: fundacja@naszaziemia.pl
z dopiskiem „Komiks druk”. Decyduje moment wpłynięcia oferty do biura Fundacji Nasza Ziemia.
Wybór wykonawcy dokonany zostanie w biurze Fundacji Nasza Ziemia 18 sierpnia 2014 roku o godz. 14:00. Spośród otrzymanych ofert spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszym zaproszeniu, zostanie wyłoniony wykonawca w oparciu o kryterium ceny (100% wagi).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest w biurze Fundacji Nasza Ziemia: ul. Hoża 3 m.5 oraz na stronie www.naszaziemia.pl, poniżej:
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

sygnatura zamówienia: KRZ/2014/komiks_druk

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest skład i wydrukowanie 2.000 komiksów wg poniższych wytycznych i dostarczenie ich do biura Fundacji Nasza Ziemia, wg danych poniżej.

I. Wytyczne do druku komiksów
1. Nakład: 2.000 sztuk
2. Format: A4.
3. Objętość: 40 stron.
4. Okładka ze skrzydełkiem ok. 40% szerokości, karton jednostronnie kredowany 280 g.
5. Zawartość komiksu: papier offsetowy 120 g.
6. Kolory: pełen kolor
7. Druk na papierze ekologicznym, tzn. posiadającym odpowiedni atest.

II. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:
a) atest lub atesty na proponowane do druku karton i papier,
b) wskazanie oferowanej ceny brutto,
c) oświadczenie o braku lub istnieniu powiązań formalnych lub prywatnych Oferenta z Fundacją Nasza Ziemia.

III. Dane do przesyłki komiksów
komiksy mają zostać dostarczone w następujący sposób:
1. spakowane w paczki, nie mniej niż 30, nie więcej niż 100 egzemplarzy w paczce,
2. adres przesyłki: Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa,
3. termin dostawy: nie później niż 11 września 2014 roku.

IV. Terminy i harmonogram prac
1. Przewidywany termin przekazania materiałów do składu i druku nastąpi do dnia 20 sierpnia 2014 roku włącznie.
2. Druk komiksu nastąpi po akceptacji do druku: na podstawie proofa podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Fundacji Nasza Ziemi.
3. Całość prac, włącznie z dostarczeniem komiksu zostanie wykonana do 12 września 2014 roku.

V. Wynagrodzenie
Na wynagrodzenie za realizację zlecenia Fundacja Nasza Ziemia przeznaczy nie więcej niż 34.700 złotych (trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych) brutto. Oferty z wynagrodzeniem przekraczającym te kwotę nie spełnią warunków SIWZ i nie będą rozpatrywane. Wynagrodzenie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI. Płatność
1. Płatność za wykonana usługę zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oryginału faktury.
2. Oryginał faktury opatrzony będzie podpisem wystawcy faktury.

Zlecenie realizowane jest w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warszawa, 21 lipca 2014 roku


Sławomir Brzózek
Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia

 

Archiwum aktualności

2022 1 2 3 4 5 6 7 8

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12